:: Zakonske norme ::Jo? kao malo dijete drhtao sam od uzbu?enja kad bi mi dida rekao da mogu i?i s njim na more. ?ini mi se da i danas iman taj isti osje?aj kad izvla?im vr?u iz mora i kao da ga vidin di me viri s druge strane i gu?ta u istom osje?aju!

Polaze?i od stajali?ta da je vr?a jedan od najlak?ih oblika ribolova, a za mnoge ribe i rakove i jedini na?in da se uhvati, usmjerio sam svoje dugogodi?nje iskustvo i znanje u postizanje ?to ve?e u?inkovitosti lova vr?ama. Gledaju?i mog djeda, pa oca, ponekad sam hvatao samoga sebe u razmi?ljanju kako bi bilo lijepo u malu brodicu staviti ?to je mogu?e vi?e vr?a.

Rade?i na ovoj inovaciji intezivno zadnjih par godina mogu re?i da sam uspio dobiti ono ?to bi svatko po?elio imati u svojoj brodici, jedrilici, jahti,...

U Registar prijava patenata Dr?avnog zavoda za intelektualno vlasni?tvo vr?a na sklapanje upisana je pod brojem P20041181A.
U me?unarodnom Registru prijava vr?a na sklapanje je zapisana pod oznakom: PCT/HR 2005/000059. Vr?a na sklapanje? dana 16.10.07 je dobila pravo upotrebe znaka? ?Izvorno hrvatsko“
Na?a inovacija je osvojila nova priznanja na doma?em i svjetskom nivou!!

:: English :: Deutsch :: Francais :: Italiana ::